Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z tresnej činnosti nariaďuje firmám od 1.11.2018 povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Pojem konečný užívateľ výhod nám je známy z registra partnerov verejného sektora, ktorý je učinný od 1.2.2017. Tieto dva spomínané registre však nie sú prepojené, a tak je potrebné zadať údaje do každého z nich samostatne.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet je najmenej 25 percent na hlasovacích právach v PO alebo na základnom imaní. Prípadne má táto osoba právo vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, eventuálne ovláda PO iným spôsobom. a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. 

Firmy, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1.11.2018 majú za povinnosť uviesť konečného užívateľa výhod ihneď – pri zakladaní právnej formy.

Tie firmy, ktoré boli založené pred spomínaným dátumom uvedú tento údaj dodatočne, pomocou nového osobitného formulára, a to do 31.12.2019, inak hrozí spoločnosti pokuta až do výšky 3 310 €.

Uvedú v ňom nasledovné:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo alebo dátum narodenia
  • Adresa trvalého pobytu
  • Štátna príslušnosť
  • Druh a číslo dokladu totožnosti
  • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa – t.j. je potrebné určiť kto skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú soobu a v prospech koho daný subjekt vykonáva svoju činnosť.

Tento zápis je bez súdneho poplatku a horeuvedené údaje nebudú verejne prístupné. Budú poskytnuté iba vymedzeným orgánom verejnej moci (NBS, NBÚ, Ministerstvo financií SR, finančná polícia, daňový úrad, súdy).

Ste zaneprázdnení? Radi sa o zápis postaráme za Vás.

Publikoval: Veronika Gonciova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *