Povinné každoročné oznamovanie práce 2. kategórie

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. Zamestnávatelia tak budú povinný oznámiť každý rok do 15.1. prislúchajúcemu orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov (vrátane dohodárov) vykonávajúcich prácu 2. kategórie k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Tým sa zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o pracovných expozíciách zamestnancov.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil na svojej stránke formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia a zašlú na e-mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk. Oznámená kategória sa musí zhodovať s tým, čo je uvedené v Posudku o riziku, vypracovaný PZS (Pracovnou zdravotnou službou). Posudok má platnosť 18 mesiacov* a následne je potrebné ho znova aktualizovať.

PZS napomáha zamestnávateľom vytvárať vhodné a zdravotne vyhovujúce pracovné podmienky, a danú službu môžu vykonávať iba FO/PO, ktoré získali oprávnenie od ÚVZSR.

Dohľad PZS zahŕňa:

  • dohľad nad pracovnými podmienkami,
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnacov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
  • poradenstvo,
  • navrhuje opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
  • zúčastňuje sa na zlepšovaní pracovných podmienok a vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
  • spolupracuje so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie.

Oznámenie o zamestnancoch 2. kategórie na základe Posudku o riziku je potrebné vykonať každý rok do 15. januára, údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov.

Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.6.2019.

 Potrebujete sa venovať svojmu biznisu?

Vyplnenie formulára nechajte na nás!

  

*platnosť Posudku o riziku 18 mesiacov platí pri prácach kategórie 2

Publikoval: Veronika Gonciova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *