Nárok na príspevok na rekreáciu

Mali ste v predošlom roku 50 a viac zamestnancov? Ak áno, od 1.januára 2019 im vznikol nárok na preplatenie výdavkov na rekreáciu. Ktorých pracovníkov sa to týka a v akej výške je zákonom schválený príspevok?

O príspevok budú môcť požiadať iba zamestnanci, pracujúci na pracovnú zmluvu (nie dohodári), ktorí u Vás pracovali nepretržite najmenej dva roky. 

Výška príspevku je v sume 55% z výdavkov, najviac však 275 € za kalendárny rok a bude možné ho poskytnúť buď v peňažnej forme alebo rekreačným poukazom. Tento nárok je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. U zamestnancov, ktorí pracujú na skrátený úväzok sa maximálna výška príspevku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Povinnosť prispievať je spojená s ubytovaním najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky. Oprávnené výdavky preplácané zamestnávateľom môžu v sebe zahŕňať rôznu formu rekreácie. Môžu to byť služby cestovného ruchu, pobytové balíky alebo to môže byť ubytovanie (prípadne ubytovanie spojené so zabezpečením stravy).

Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľom uhrádzať rekreáciu aj iným osobám žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreujú spolu s ním.

Najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je potrebné  preukázať oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov (tieto doklady musia obsahovať označenie zamestnanca). Následne zamestnávateľ uhradí príspevok zamestnancovi v najbližšom možnom výplatnom termíne, ak sa nedohodnú inak.

Z pohľadu zamestnanca budú príspevky na rekreáciu oslobodené od dane z príjmov. To znamená, že ich dostane ako čistý príjem a nebudú sa z nich platiť žiadne zdravotné ani sociálne odvody.

Publikoval: Veronika Gonciova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *