Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a dochádzkový systém

jan 16, 2018

rvdadmin

Nezaradené

0

V prvom rade je nutné definovať pracovný čas: je to časový rámec, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti definované v pracovnej zmluve na účet zamestnávateľa. Základnou jednotkou je týždenný pracovný čas, čo predstavuj sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Maximálny týždenný pracovný čas (čistý bez prestávky na jedenie a oddych) predstavuje 40 hodín týždenne.

V prípade rovnomerne rozvrhnutého pracovného času je splnenie zákonom definovaných podmienok pomerne jednoduché, komplikácie nastanú v prípade ak ja pracovný čas rozvrhuje nerovnomerne.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – takto rozvrhnutý čas vzniká ak pracovný čas je v jednotlivých týždňoch rôzny. Maximálne rozpätie na ktoré je možné takto rozvrhovať čas je 4 mesiace resp. ak ide o činnosti, u ktorých sa vyžaduje rozdielna pracovná potreba je možné to rozvrhnúť na dobu dlhšiu, maximálne však na 12 mesiacov. Nutné je dodržiavať zákonom definovanú podmienku, kde zmena v priebehu 24 hodín môže byť maximálne 12 hodín.

Odmeňovanie zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom

Pri uplatňovaní nerovnomerne rozvrhnutého času je časté, že zamestnanec odpracuje každý týždeň iný počet hodín, čo sa prejaví aj na výške mzdy pričom sa uplatní nasledujúce:

 • pri hodinovej mzde – mzda predstavuje násobok sadzby hodinovej mzdy a odpracovaného času,
 • pri mesačnej mzde – je nemenná, aj to i napriek tomu, že každý mesiac sa zamestnancovi rozvrhne rôzny počet hodín (vid. príklad).
Obdobie Mesačný fond prac. času Skutočne odpracovaný

čas

Rozdiel Mesačná mzda Mzda za odpracovaný čas Rozdiel
Január 184 138 -46 900 675 225
Február 176 132 -44 900 675 225
Marec 184 253 +69 900 1237,5 -337,5
Apríl 168 231 +63 900 1237,5 -337,5
SPOLU 712 712 0 3200 3825 0

 

Na obsiahnutie jednotlivých premenných a evidovanie salda nadčasov a podčasov je nutné zabezpečiť správnou evidenciu dochádzky.

Spoločnosť RVD Services s.r.o. ponúka komplexnú správu dochádzky s prepojeným na mzdový systém a ponúka:

 • evidencia zamestnancov (možnosť, ich priraďovať do stredísk, skupín..)
 • plánovanie dochádzky,
 • štatistika dochádzky,
 • evidencia nadčasov a podčasov a saldo,
 • reporty dochádzky, čerpania dovoleniek, paragrafov, absencií a  odpracovaný čas,
 • webový prístup na konto svojho prac. času zamestnancov,
 • možnosť hierarchickej definície právomoci,
 • eliminácia podvodov,
 • export do mzdových systémov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikoval: rvdadmin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *